Profesionalno upravljanje

Na osnovu člana 56. stav 4. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada „Sl. Glasnik RS“, br. 104/2016, poslove upravljanja i održavanja zgrada možete poveriti profesionalnom upravniku.

Profesionalni upravnik u vašoj zgradi obavlja sledeće poslove:

 1. Zastupa i predstavlja stambenu zajednicu;
 2. Podnosi prijavu za upis stambene zajednice u registar stambenih zajednica;
 3. Podnosi prijavu za registar pravila vlasnika u skladu sa članom 17. stav 8. Zakona;
 4. Ističe rešenje o registraciji stambene zajednice na vidno mesto u stambenoj zgradi;
 5. Vrši popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i vrši njihovo označavanje;
 6. Uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova;
 7. Izvršava odluke stambene zajednice;
 8. Na osnovu odluke skupštine stambene zajednice o upravljanju sredstvima stamdbene zajednice raspolaže sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice u skladu sa propisima kojima se uređuje otvaranje, vođenje i gašenje tekućih računa;
 9. Predlaže skupštini stambene zajednice program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji;
 10. Organizuje radove hitnih intervencija;
 11. Organizuje izvođenje radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu za redovnu upotrebu zgrade u skladu sa usvojenim programom održavanja i kontroliše da li se ovi radovi izvode;
 12. Vodi evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice;
 13. Podnosi skupštini stambene zajednice izveštaj o radu koji posebno sadrži prikaz ukupnih prihoda i rashoda stambene zajednice, realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenja sredstava za realizaciju svake od aktivnosti;
 14. Stara se o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade;
 15. Prima prijave kvarova ili drugih problema;
 16. Na osnovu primljene prijave iz tačke 15 ovog stava, obaveštava nadležni organ o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera od nadležnih organa;
 17. Evidentira svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima ako su poznati (Ime i prezime podnosioca prijave, licu koje je uzrokovalo probleme i drugo);
 18. Obezbeđuje izvršenje radova na hitnim intervencijama;
 19. Predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta.

Sva pitanja u vezi sa uslugama za profesionalno upravljanje prosledite na naš email: huset.group@gmail.com , ili nas kontaktirajte preko naše kontakt stranice.